VĂN PHÒNG

 

1. Chánh Văn phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phú Quý
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: nguyenthiphuquy@cantho.edu.vn

 

 

2. Phó Chánh Văn phòng

 • Họ và tên: Trần Thanh Chánh
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: thanhchanh@cantho.edu.vn

 

 

a7e273c9fc530f0d5642.jpg

3. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: nguyenthihoa@cantho.edu.vn

 

_VP Hoa.jpg

 

4. Chuyên viên

 • Họ và tên: Đoàn Thị Minh Hiếu
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: minhhieu@cantho.edu.vn

 

 

5. Chuyên viên

 • Họ và tên: Trần Kim Nhàn
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email:  tknhan@cantho.gov.vn

 

 

6. Nhân viên văn thư

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
 • Học hàm, học vị: THCN
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: 

 

_VP Huong.jpg

 

7. Nhân viên phục vụ

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: 

 

 

8. Nhân viên phục vụ

 • Họ và tên: Võ Thị Cẩm Lộc
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: 

 

816f7f8abd3e4e60172f.jpg

 

9. Lái xe cơ quan 

 

 

10. Nhân viên bảo vệ

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Thương
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: 

 

th kiet.jpg

 

 

11. Nhân viên bảo vệ

 • Họ và tên: Đường Minh Quang
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 0907.736.435
 • Email: 

 

quang-removebg-preview.png

 

12. Nhân viên bảo vệ

 • Họ và tên: Võ Văn Lượm
 • Học hàm, học vị:
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: 

 

7ab6c9ad2819db478208.jpg