VĂN PHÒNG

 

1. Chánh văn phòng

 • Họ và tên:
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 
 • Email: 

 


2. Phó Chánh văn phòng

 • Họ và tên: Tiêu Thanh Phượng
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: tieuthanhphuong71@gmail.com


3. Phó Chánh văn phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phú Quý
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: nguyenthiphuquy@cantho.edu.vn


4. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: nguyenthihoa@cantho.edu.vn

_VP Hoa.jpg


5. Chuyên viên

 • Họ và tên: Đoàn Thị Minh Hiếu
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: minhhieu@cantho.edu.vn


6. Chuyên viên

 • Họ và tên: Trần Kim Nhàn
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email:  tknhan@cantho.gov.vn


7. Nhân viên văn thư

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
 • Học hàm, học vị: THCN
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: 

_VP Huong.jpg


8. Nhân viên phục vụ

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: 


9. Nhân viên phục vụ

 • Họ và tên: Võ Thị Cẩm Lộc
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: 

816f7f8abd3e4e60172f.jpg


10. Nhân viên

 • Họ và tên: Hứa Minh Huệ Liên
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: huaminhhuelien@cantho.edu.vn

hue_lien-removebg-preview (1).png


11. Lái xe cơ quan 12. Nhân viên bảo vệ

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Thương
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: 

th kiet.jpg

 


13. Nhân viên bảo vệ

 • Họ và tên: Đường Minh Quang
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 0907.736.435
 • Email: 

quang-removebg-preview.png


14. Nhân viên bảo vệ

 • Họ và tên: Võ Văn Lượm
 • Học hàm, học vị:
 • Số điện thoại: 0292.383.0753
 • Email: 

7ab6c9ad2819db478208.jpg