PHÒNG THANH TRA

 

1. Chánh thanh tra

 • Họ và tên: 
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 
 • Email: 

 


2. Thanh tra viên chính

 • Họ và tên: Trang Hoàng Tuấn
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 
 • Email: tranghoangtuan@cantho.edu.vn

1(5).png


3. Thanh tra viên chính

 • Họ và tên:  Lê Kim Hiếu
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 
 • Email: hieulekim75@gmail.com

_GDTX Thuy.jpg

 


4. Thanh tra viên

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Phi
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 
 • Email: nguyenhuuphi@cantho.edu.vn

phi ok(1).png


5. Thanh tra viên

 • Họ và tên: Nguyễn Minh Khương
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 
 • Email: minhkhuong@cantho.edu.vn

 

a157955a70ee83b0daff(1).jpg