PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

1. Trưởng phòng

 • Họ và tên: Lê Truyền Thống
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 02923.731.684
 • Email: letruyenthong@cantho.gov.vn
 

 

 

2. Phó trưởng phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Oanh
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 02923.731.684
 • Email: 

 

_To chuc Oanh.jpg

 


3. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đệ
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 02923.731.684
 • Email: nn_de.c3nguyenvietdung@cantho.edu.vn

 

 


4. Chuyên viên

 • Họ và tên:  Lê Nguyễn Thái Hà
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 02923.731.684
 • Email: thaiha0805@gmail.com


5. Chuyên viên

 • Họ và tên: Trương Quốc Việt
 • Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
 • Số điện thoại: 02923.731.684
 • Email: truongquocviet@cantho.edu.vn

 

 

6. Chuyên viên

 • Họ và tên: Tăng Thanh Tùng
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 02923.731.684
 • Email: