PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

1. Trưởng phòng

 • Họ và tên:
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 
 • Email: 

 


 

2. Phó Trưởng phòng

 • Họ và tên: Phạm Hồng Thắng
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: hongthang@cantho.gov.vn
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chuyên viên

 • Họ và tên: Thái Thanh Hâu
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: tthanhhau@cantho.edu.vn

 

 

 

 

 

286a6ffbce523d0c6443(1).jpg

 

 

 

 

4. Chuyên viên

 • Họ và tên: Cao Hoàng Tiến
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: hoangtien@cantho.edu.vn


 

5. Chuyên viên

 • Họ và tên: Đỗ Thanh Tú
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: dothanhtu1401@gmail.com

tú.png


 

6. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Phúc Viên
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: npvien80@gmail.com

huu han.png


 

7. Kế toán viên

_KHTC Han(5).jpg


 

 

8. Kế toán viên

 • Họ và tên: Huỳnh Bảo Quốc
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: quoc669@gmail.com

_KHTC Quoc.jpg


 

9. Kỹ sư xây dựng

 • Họ và tên: Nguyễn Quan Tấn
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: quantantqt@gmail.com

kỹ su xay dung.png