• PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
 •  
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kế hoạch, thống kê, tài chính cơ sở vật chất, quản lý tài sản, thư viện và thiết bị trường học. Phòng Kế hoạch - Tài chính có các nhiệm vụ chính:

   

  - Hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng năm về phát triển số lượng, chất lượng của các cấp học, ngành học. Tổng hợp cân đối các yêu cầu của nhiệm vụ kế hoạch và các điều kiện thực thi để báo cáo Bộ và Ủy ban nhân dân thành phố để xét duyệt. Tổ chức phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở để chỉ đạo kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đã được duyệt.

   

  - Tổng hợp báo cáo và quản lý các số liệu thống kê về giáo dục và đào tạo theo hệ thống biểu mẫu Bộ đã qui định.

   

  - Quản lý và giám sát phần ngân sách sự nghiệp giáo dục cấp thành phố. Thực hiện công tác điều hành, cấp phát ngân sách, công tác kế toán, quản lý ngân sách theo văn bản pháp luật qui định công tác tài chính hướng dẫn của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

   

  - Hướng dẫn kiểm tra việc xây dựng, tu bổ, trang bị, bảo quản sử dụng các cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, học tập, các phương tiện sinh hoạt tập thể ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, các loại hình trường, lớp của các ngành học, bảo quản sử dụng tài sản của Nhà nước trong các đơn vị giáo dục và đào tạo.

   

  - Tổ chức thanh tra duyệt quyết toán về công tác kế hoạch, tài chính, tài sản của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

   

  - Tổ chức sơ kết tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, kịp thời đề xuất chủ trương, biện pháp để giải quyết tốt những mặt công tác thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính, kế toán.

 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: phongkhtc.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3830.751