PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

  • Phòng Giáo dục Trung học có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các mặt công tác giáo dục trung học phổ thông (THCS và THPT). Phòng Giáo dục Trung học có các nhiệm vụ chính:

 

- Hướng dẫn, kiểm tra các Phòng Giáo dục, các trường THPT thực hiện các điều lệ, qui chế và các qui định của Bộ và tổ chức, quản lý các loại hình trường lớp về thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá xếp loại. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phổ cập Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông và đánh giá thực hiện phổ cập giáo dục THCS và THPT những văn bản của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

 

- Hướng dẫn,  kiểm tra việc bảo quản, sử dụng đồ dùng giảng dạy, sách giáo khoa và các tài liệu hồ sơ hiện hành trong các loại hình trường Trung học phổ thông.

 

- Chỉ đạo phong trào thi đua "Hai tốt", xây dựng và nhân điển hình tiên tiến đúc kết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy giáo dục tiên tiến của các giáo viên, các loại hình trường lớp. Tổ chức việc thực hiện phân loại chất lượng chuyên môn của đội ngũ.

 

- Ðịnh kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, thanh tra thực hiện chương trình, kế hoạch toàn diện hoặc chuyên đề đối với phòng Giáo dục và trường Trung học phổ thông.

 

- Phối hợp với các tổ chức kinh tế xã hội có liên quan để chỉ đạo việc liên kết giáo dục với lao động sản xuất, giáo dục hướng nghiệp, quốc phòng, thể dục thể thao, thẩm mỹ, kế hợp giáo dục giữa nhà trường và xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp với đoàn TNCS Hồ Chí Minh để hướng dẫn công tác Ðoàn - Ðội trong nhà trường.

 

- Tham gia xây dựng qui hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển mô hình trường Trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ của Thành phố.

 

- Tổ chức sơ kết tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo toàn diện hoặc chuyên đề về giáo dục Trung học, đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên kịp thời.


  • Email: phonggdtrh.socantho@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 0292.3731.682

Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều