PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

1. Trưởng phòng

Họ và tên: Lê Thanh Long

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 0292.3830.896

Email: lethanhlong@cantho.edu.vn