PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

 

1. Trưởng phòng

 • Họ và tên: Thiệu Thị Kim Chi
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.894
 • Email: kimchi@cantho.edu.vn


2. Phó Trưởng phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Huệ
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.894
 • Email: ngochue@cantho.edu.vn


3. Chuyên viên

 • Họ và tên: Lâm Quế Vương
 • Học hàm, học vị: học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3830.894
 • Email: lamquevuong@cantho.edu.vn