PHÒNG CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

 

 

1. Trưởng phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Nhân
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3734.765
 • Email: huunhan@cantho.edu.vn

_Khao thi Thanh.jpg


2. Phó Trưởng phòng

 • Họ và tên: Trần Thanh Chánh
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3734.765
 • Email: thanhchanh@cantho.edu.vn

a7e273c9fc530f0d5642.jpg

 


3. Chuyên viên

 • Họ và tên: Trần Tường Thắng
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3734.765
 • Email: trantuongthang@cantho.edu.vn

_GDTX Thuy.jpg

 


4. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Mộng
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ QLGD
 • Số điện thoại: 0292.3734.765
 • Email: nguyenthanhmong@cantho.edu.vn

7f52991156b7a5e9fca6(2).jpg


5. Nhân viên

 • Họ và tên: Phan Kim Ngân
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3734.765
 • Email: phankimngan@cantho.edu.vn

thinhtx.jpg

 


6. 

 • Họ và tên: Huỳnh Chí Bằng
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3734.765
 • Email: hcbangvt@gmail.com

bang.png