Monday, 02/08/2021 - 22:17|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
1. Phó giám đốc TS. Nguyễn Phúc Tăng
Điện thoại: 0292.3830.451
Email: nguyenphuctang@cantho.edu.vn
TS. Nguyễn Phúc Tăng
2. Phó Giám đốc TS. Nguyễn Văn Hồng
Điện thoại: 0292.3830.451
Email: nghongct@cantho.edu.vn
TS. Nguyễn Văn Hồng