Thứ năm, 13/05/2021 - 06:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
1. Giám đốc TS. Trần Hồng Thắm
Điện thoại: 0292.3830.451
Email: hongtham@cantho.edu.vn
TS. Trần Hồng Thắm
2. Phó giám đốc TS. Nguyễn Phúc Tăng
Điện thoại: 0292.3830.451
Email: nguyenphuctang@cantho.edu.vn
TS. Nguyễn Phúc Tăng
3. Phó Giám đốc TS. Nguyễn Văn Hồng
Điện thoại: 0292.3830.451
Email: nghongct@cantho.edu.vn
TS. Nguyễn Văn Hồng
4. Phó Giám đốc Ths. Võ Minh Lợi
Điện thoại: 0292.3830.451
Email: vominhloi@cantho.edu.vn
Ths. Võ Minh Lợi