CÔNG ĐOÀN NGÀNH

 

Chủ tịch công đoàn: Trương Tố Trang

 


 

Phó Chủ tịch công đoàn: Bùi Thị Phương