CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN

 

Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Hữu Nhân


 

Phó Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Phú Quý