Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh COVID-19