Thông báo thời gian, kênh phát sóng buổi tư vấn "Tiếp bước trường thi" 2020.