THẦY NGUYỄN HỮU CHÍ - HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐÁNH TRỐNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI