Thứ bảy, 23/02/2019 02:02:44
Kế hoạch năm học 2016-2017 của Ban TTND

19/10/2016

Năm học 2016-2017 được xác định là năm học “Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng và hoạt động giáo dục”, căn cứ vào nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức năm học 2016-2017 và nghị quyết của đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2015-2017, Kế hoạch hoạt động của ban TTND năm học 2016-2017 bao gồm các nội dung sau.

Xem thêm +