Thứ bảy, 20/01/2018 17:53:01
Kế hoạch năm học 2016-2017 của Ban TTND

19/10/2016

Năm học 2016-2017 được xác định là năm học “Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng và hoạt động giáo dục”, căn cứ vào nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức năm học 2016-2017 và nghị quyết của đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2015-2017, Kế hoạch hoạt động của ban TTND năm học 2016-2017 bao gồm các nội dung sau.

Xem thêm +
Kế hoạch hoạt động Ban TTND năm học 2015-2016

03/03/2016

NHỮNG CÔNG TÁC CHÍNH: Giám sát việc thực hiện các chính sách,chế độ,pháp luật của nhà nước,qui chế chuyên môn của ngành,việc quản lý thu chi các loại quỹ; giám sát việc thực hiện nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức, nội qui, qui định của cơ quan; giám sát việc giải quyết các khiếu nại,tố cáo của thủ trưởng đơn vị...

Xem thêm +
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN (2014-2015)

06/04/2015

Kế hoạch hoạt động cụ thể của Ban TTND trường học năm 2014-2015

Xem thêm +