Thứ bảy, 20/01/2018 17:49:19
Kế hoạch công tác tháng 10/2016

28/10/2016

Kế hoạch công tác tháng 10/2016 của tổ Sử-Địa-GDCD

Xem thêm +
Kế hoạch năm học 2016-2017

28/10/2016

Giới thiệu tổ Sử-Địa-GDCD năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học của tổ.

Xem thêm +
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

26/01/2016

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016 CỦA TỔ SỬ ĐỊA - GDCD

Xem thêm +
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 – 2016

26/01/2016

Nhiệm vụ trọng tâm “ Năm học tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục ”...

Xem thêm +
Đổi mới phương pháp giảng dạy - Kiểm tra đánh giá

26/01/2016

Thực hiện nghiêm qui chế chuyên môn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị...

Xem thêm +