Hôm nay Chủ nhật. Ngày 30/08/2015

CHUYÊN MỤC


Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 2012-2013
THPT Thới Lai

TRƯỜNG THPT THỚI LAI

       Tæ :…………………..

 
 
 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Thới Lai, ngày 18 tháng 02 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

 BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN  

                                                     NĂM HỌC 2012-2013                                                    

 (Tải File đính kèm)


Ngày 21/02/2013 - 07:37:41
Tác giả: THPT Thới Lai -*-

Tải file đính kèm

Thông báo