Hôm nay thứ 3. Ngày 01/09/2015

CHUYÊN MỤC


Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2012-2013
THPT Thới Lai

SỞ GD & ĐT TP CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT THỚI LAI

         --------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                    

Số:…. /KH-BDTX                                                Thới Lai, ngày 18  tháng 02  năm 2013                                          

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm học 2012-2013

 

 Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông;

    Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

    Thực hiện kế hoạch số 128/SGDĐT-TXCN&ĐH ngày 21/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013, trường THPT Thới Lai xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2012-2013.

1. Mục đích

 Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

 Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

2. Yêu cầu

Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn.

Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chuyên môn trong việc tổ chức bồi dưỡng  giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên.

Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên cuối năm học.

3. Đối tượng bồi dưỡng :

 Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường.

4. Nội dung:

           a.Nội dung bồi dưỡng 1: 15 tiết/năm học/giáo viên.( Tập trung 5 tiết, tự học 10 tiết)

            Giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống

           b.Nội dung bồi dưỡng 2: 15 tiết/năm học/giáo viên ( Tập trung 5 tiết, tự học 10 tiết)

          Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật

            c.Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.

     Bao gồm các mô đun do Sở Giáo dục và Đào tạo định hướng: Đổi mới công tác quản lí; đổi mới phương pháp dạy học; các kỹ năng dạy và học hòa nhập; nâng cao chất lượng dạy học( tài liệu của Bộ GD&ĐT)

         5. Thời lượng: Tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên trong mỗi năm học là 90 tiết.

6. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:

Thực hiện qua 3 hình thức: tự học, học tập trung, học tự xa, kết hợp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thể nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường, cụm trường, trong đó:

+ Bồi dưỡng tập trung ( do Sở GD&ĐT tổ chức) để thực hiện nội dung 1 và 2

+ Cá nhân tự chọn các mô đun cần thiết ở nội dung 3;

+ Sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thể nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường tổ chức.

          7. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

a) Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra dưới hình thức tự luận thống nhất trong cả thành phố

b) Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên

Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).

2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

4. Xếp loại kết quả BDTX

4.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

a) Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

b) Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

c) Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

4.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

4.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

5. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

5.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

5.2. Sở giáo dục và đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX. Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

8. Kế hoạch cụ thể :

- Tháng 11/2012: Học tập, quán triệt Thông tư số 30/2011/ TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Chương trình BDTX và thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tới tận CBQL,GV bằng hình thức gửi mail cho tổ trưởng, GV, dán ở bản tin để GV nghiên cứu và chọn mô đun tự bồi dưỡng

- Triển khai các chuyên đề đã được tập huấn tới toàn thể giáo viên.

- Giáo viên đăng kí mô đun tự bồi dưỡng cho tổ trưởng, tổ trưởng nộp lãnh đạo trước ngày 28/02/2013.

- Xây dựng kế hoạch BDTX của đơn vị để gửi Sở trước ngày 22/02/2013

- Tháng 2/2013: Hoàn thành việc lập kế hoạch BDTX năm học 2012-2013 của giáo viên, tổ chuyên môn, trường

- Tháng 3/2013: Tổ chức tập huấn cụ thể cho toàn thể cán bộ, giáo viên

- Tháng 4,5,6 /2013: Giáo viên tiến hành công tác tự bồi dưỡng

- Tháng 7/2013: Tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về BDTX; báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT.

 9. Hồ sơ:

     Cá nhân:

- Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;

- Kế hoạch cá nhân;

- Tài liệu theo từng nội dung quy định

Nhà trường:

- Kế hoạch BDTX của trường

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

    10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

+  Trách nhiệm của Hiệu trưởng

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của  nhà trường

- Cung cấp mẫu đăng kí bồi dưỡng cho tổ trưởng, giáo viên

- Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn.

- Quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn.

 - Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên (giao nhiệm vụ cho tổ chuyên môn )

- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Trách nhiệm của tổ chuyên môn

- Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về lãnh đạo nhà trường trước ngày 20/02/2013.

            - Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTXGV; đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra  đối với các giáo viên trong tổ

- Tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo nhà trường

+ Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của tổ chuyên môn và nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của trường THPT Thới Lai năm học 2012-2013.

                                                                                                P.Hiệu trưởng                 

- Nơi nhận:                                                                                 

- Sở GD&ĐT( báo cáo);

- Hiệu trưởng, các P.Hiệu trưởng;                                                                     

- Các tổ chuyên môn;                                                                                   

- Lưu VT.                                  

                                                           Duyệt của Sở GD&ĐT                                                              

Ngày 21/02/2013 - 07:35:41
Tác giả: THPT Thới Lai -*-

Thông báo