Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của 06 tháng đầu năm

Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của 06 tháng đầu năm.

Xem thêm: CK 6 tháng đầu năm.pdf