• Nguyễn Đức Ngọc Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0899497979
  • Email:
   dtnt_nguyenducngochao@cantho.gov.vn
 • Huỳnh Nguyễn Mai Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0918797745
  • Email:
   dtnt_huynhnguyenmaixuan@cantho.gov.vn