Hôm nay Chủ nhật. Ngày 30/08/2015

Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi quận Ô Môn giai đoạn 2011-2015
Chuyên môn Mầm non
Căn cứ vào Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015; Căn cứ vào Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non thành phố Cần Thơ cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020; Căn cứ vào kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của thành phố Cần Thơ đến năm 2015. Ủy ban nhân dân quận Ô Môn xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi từ năm 2011 đến năm 2015, với nội dung như sau: (xem nội dung file đính kèm)
Ngày 22/01/2013 - 00:52:33
Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo -*-

Tải file đính kèm


Thông báo