PHÒNG THANH TRA

 

1. Chánh Thanh tra

 • Họ và tên: Bùi Duy Minh Trí 

 • Học hàm, học vị: Thạc Sĩ

 • Số điện thoại: 

 • Email: buiduyminhtri@cantho.edu.vn 

_GDTX Thuy.jpg

 

 

2. Phó Chánh Thanh tra

 • Họ và tên: Lê Kim Hiếu
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 
 • Email: hieulekim75@gmail.com

_GDTX Thuy.jpg

 


3. Thanh tra viên

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Phi
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 
 • Email: nguyenhuuphi@cantho.edu.vn

phi ok(1).png


 

4. Thanh tra viên chính

 • Họ và tên: Nguyễn Trung Tín
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 
 • Email:

 

 

 

 

 


5. Chuyên viên

 • Họ và tên: Đào Thị Mỹ Trang

 • Học hàm, học vị: Thạc Sĩ

 • Số điện thoại: 

 • Email: daothimytrang1306@gmail.com

_GDTX Thuy.jpg