•  

  I. Chức năng

   

  Giúp Giám đốc thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật về thanh tra.

  II. Nhiệm vụ và quyền hạn

   

  1. Trình Giám đốc chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và thanh tra đột xuất khi các đơn vị thuộc quyền quản lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Giám đốc.

   

  2. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở và các đơn vị có liên quan thanh tra:

   

  a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo của các đơn vị trực thuộc Sở.

   

  b) Việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.    

   

  c) Công tác quản lý của các trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở về việc chấp hành và biện pháp tổ chức thực hiện các quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác của ngành và các công tác khác liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của công chức, viên chức trong ngành.

   

  d) Hoạt động sư phạm nhà giáo, thanh tra toàn diện các đơn vị trực thuộc Sở.

   

  3. Chủ trì giúp Giám đốc xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định xử lý vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở.

   

  4. Tổ chức tiếp công dân hàng tuần. 

   

  5. Chủ trì, phối hợp với các tổ phòng thuộc Sở giúp Giám đốc quản lý các hoạt động có liên quan lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

   

  6. Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực thanh tra.

   

  7. Tham mưu với Giám đốc về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.  

   

  8. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, phòng thuộc Sở tham mưu cho Giám đốc quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành giáo dục và đào tạo của địa phương; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cộng tác viên thanh tra các cấp học, bậc học trực thuộc và xây dựng, củng cố lực lượng thanh tra giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ và Thanh tra thành phố.

   

  9. Phối hợp với Phòng Pháp chế kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc trái với văn bản pháp luật chuyên ngành về giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   

  10. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

   

  11. Tổng kết, rút kinh nghiệm về thanh tra giáo dục của địa phương.

   

  12. Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí chuyên môn nghiệp vụ kịp thời, đúng quy định tài chính.

   

  13. Chánh Thanh tra Sở được thừa lệnh Giám đốc ký thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối đến các đơn vị có liên quan
 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: thanhtra.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0710.3731.685