•  

  I. Chức năng

   

  Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức, nhân sự và bảo vệ chính trị nội bộ.

  II. Nhiệm vụ và quyền hạn

   

  1. Chủ trì, phối hợp với phòng Pháp chế và các đơn vị có liên quan xây dựng:

   

  a) Dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn và tổ chức  thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

   

  b) Dự thảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

   

  c) Chính sách của địa phương đối với công chức, viên chức của ngành giáo dục trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

   

  2. Xây dựng và trình Giám đốc quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các tổ chức, phòng thuộc Sở và các đơn vị sự  nghiệp trực thuộc Sở.

   

  3. Tham mưu Giám đốc phối hợp với Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn liên tịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện. 

   

  4. Thực hiện các quy định về công tác tổ chức, nhân sự, chế độ chính sách của cấp có thẩm quyền và tổ chức hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các quy định đó.

   

  5. Tham mưu Giám đốc phối hợp Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục cho ủy ban nhân dân quận, huyện.

   

  6. Chủ trì, phối hợp các phòng thuộc Sở và các đơn vị có liên quan:

   

  a) Tổ chức thẩm định các điều kiện để Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài).

   

  b) Tổ chức thẩm định điều kiện theo quy định trình Giám đốc quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài).

   

  c) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đó.

   

  d) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đó.

   

  đ) Thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, công tác quy hoạch đội ngũ quản lý, giảng viên và giáo viên.

   

  e) Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, học viên và sinh viên.

   

  g) Quản lý các hoạt động có liên quan lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

   

  7. Phối hợp với Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học trình Giám đốc quyết định việc mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   

  8. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định và tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở.

   

  9. Tham mưu với Giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức, điều động, biệt phái người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, phòng thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc Sở.

   

  10. Chủ trì, Phối hợp với Phòng Kế hoach - Tài chính:

   

  a) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp và lập biên chế sự nghiệp giáo dục toàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Nội Vụ.

   

  b) Bồi dưỡng đội ngũ viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính, quản lý cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản trong toàn ngành.  

  11. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định.

   

  12. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng danh mục các tài liệu mật của ngành theo quy định của nhà nước để Giám đốc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

   

  13. Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, nhân sự của các đơn vị, tổ chức trực thuộc Sở và phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện.

   

  14. Quản lý, theo dõi và báo cáo đoàn ra, đoàn vào trong nước, ngoài nước cuả cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc.

   

  15. Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí chuyên môn nghiệp vụ kịp thời, đúng quy định tài chính.

   

  16. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ được thừa lệnh Giám đốc ký các loại văn bản sau:

   

  a) Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối đến các đơn vị có liên quan.

   

  b) Xác nhận lý lịch của công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc.

   

  c) Giấy nghỉ phép (những trường hợp xin nghỉ dưới 1 tháng), nghỉ hậu sản, nghỉ ốm theo đúng quy định.

   

  d) Giấy giới thiệu giáo sinh trúng tuyển về nhận công tác tại đơn vị trực thuộc.

 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: phongtccb.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0710.3731.684