PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 

1.  Trưởng phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Định
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.683
 • Email: 

 

 

 

 

 

2. Phó Trưởng phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.683
 • Email: nguyenthithao@cantho.edu.vn

a7e273c9fc530f0d5642.jpg

 


3. Chuyên viên

 • Họ và tên: Lê Anh Thư
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3731.683
 • Email: leanhthu@cantho.edu.vn

 

 


4. Chuyên viên

 • Họ và tên: Võ Thị Ngọc Thùy
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.683
 • Email: 

 

 

 

 

 

5. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hân
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3731.683
 • Email: nguyenhuuhan3456@gmail.com