PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCLGD

I. Chức năng: Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục trong phạm vi toàn thành phố. Thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo.      

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Tham mưu Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi được ban hành.

 

2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của các cấp học, bậc học và trình độ đào tạo theo quy định và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phân công nhiệm vụ của Giám đốc Sở.

 

3. Chủ trì, phối hợp với các phòng phụ trách các bậc học, ngành học thuộc Sở và các đơn vị có liên quan:

 

a) Tổ chức thẩm định và đề xuất trình Giám đốc công nhận cơ sở giáo dục trực thuộc đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

b) Xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Cung cấp cho các cơ sở giáo dục trực thuộc quỹ đề thi, đề thi, quy trình công nghệ khảo thí.

 

c) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí, công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

 

d) Thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.

 

4. Tham mưu giúp Giám đốc trong việc phối hợp với các địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

5. Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

 

6. Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục.

 

7. Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời, đúng quy định tài chính.

 

8. Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục được thừa lệnh Giám đốc ký:

 

a) Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối đến các đơn vị có liên quan;

 

b) Giấy xác nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xác nhận điểm thi;

 

c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời;

 

d) Xác minh văn bằng, chứng chỉ;

 

đ) Sao y văn bằng, chứng chỉ;

 

e) Giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông (cấp lại).  


  • Email: phongktkd.socantho@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 0292.3731.683

Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ