PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 

1. Trưởng phòng

 • Họ và tên: Huỳnh Thanh Lộc
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.682
 • Email: huynhthanhloc@cantho.edu.vn

2_1_-removebg-preview.png


2. Phó Trưởng phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc An
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.682
 • Email: nguyenngocan@cantho.edu.vn


3. Phó Trưởng phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Nghĩa
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.682
 • Email: nguyenhuunghia@cantho.edu.vn


4. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.682
 • Email: nguyenviethung@cantho.edu.vn

 

5. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tú
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.682
 • Email: nguyenvtu@cantho.edu.vn

tú 1.png


6. Chuyên viên

 • Họ và tên: Lê Thị Hồng Đào
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3731.682
 • Email: lethihongdao@cantho.edu.vn


7. Chuyên viên 

 • Họ và tên: Lê Văn Huy
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.682
 • Email: levanhuy@cantho.edu.vn


8. Chuyên viên 

 • Họ và tên: Phạm Minh Hải
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.682
 • Email: phamminhhai@cantho.edu.vn

hải ok.png

 

9. Chuyên viên

 • Họ và tên: Lam Mỹ Phương
 • Học hàm, học vị: Cử Nhân
 • Số điện thoại: 0292.3731.682
 • Email: lammyphuong@cantho.edu.vn

ook phuong.png


10. Chuyên viên

 • Họ và tên: Đặng Minh Vương
 • Học hàm, học vị:Thiếu tá.
 • Số điện thoại: 0292.3731.682

 

 

 

 

11. Chuyên viên

 • Họ và tên: Trương Ngọc Thịnh
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3731.682
 • Email: truongngocthinh@cantho.edu.vn