PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

1. Trưởng phòng

 • Họ và tên: Lê Thanh Long
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3830.896
 • Email: lethanhlong@cantho.edu.vn

 

2. Phó Trưởng phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Liếng
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.896
 • Email: nguyenvanlieng@cantho.edu.vn

 

 

 

 

 

 

3. Chuyên viên

 • Họ và tên: Lê Hoàng Hải
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.896
 • Email: hoanghai@cantho.edu.vn

 

 

 

 

 

4. Chuyên viên

 • Họ và tên: Lâm Mỹ Thủy
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.896
 • Email: lammythuy@cantho.edu.vn

ebeeb50433a7c0f999b6.jpg


 

5. Chuyên viên

 • Họ và tên: Lã Thị Thanh Thủy
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3830.896
 • Email: lathithanhthuy811@gmail.com

la thanh thuy.png

 

5. Chuyên viên

 • Họ và tên: Phạm Tuấn Kiệt
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.896
 • Email: phamtuankiet@cantho.edu.vn