PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

 • Phòng Giáo dục Tiểu học có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giáo dục tiểu học. Phòng Giáo dục Tiểu học có các nhiệm vụ:

   

  - Hướng dẫn, kiểm tra các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện các điều lệ, quy chế và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức, quản lý các loại hình trường lớp,  thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá xếp loại. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phổ cập Giáo dục Tiểu học và đánh giá thực hiện phổ cập Giáo dục Tiểu học theo những văn bản của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

   

  - Hướng dẫn kiểm tra việc bảo quản, sử dụng đồ dùng giảng dạy, sách giáo khoa và các tài liệu hồ sơ hiện hành trong các trường tiểu học.

   

  - Chỉ đạo phong trào thi đua "Hai tốt", xây dựng và nhân điển hình tiên tiến đúc kết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy giáo dục tiên tiến của các giáo viên, các loại hình trường tiểu học. Hướng dẫn việc thực hiện phân loại chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên tiểu học.

   

  - Ðịnh kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch toàn diện hoặc chuyên đề đối với phòng giáo dục và đào tạo.

   

  Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính xây dựng và chỉ đạo thực hiện qui hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển trường tiểu học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

   

  - Tổ chức sơ kết tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo toàn diện hoặc chuyên đề về giáo dục tiểu học, đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên kịp thời.

   

  - Phối hợp với các phòng chức năng của Sở trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tham mưu với lãnh đạo Sở đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân chăm lo đời sống đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiểu học.

   

  - Phối hợp với các ngành có liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác y tế học đường, vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm.


  Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều

 • Email: phonggdth.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3830.896