PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

1. Trưởng phòng

 • Họ và tên: 
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 
 • Email: 

 


2. Phó Trưởng phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Quí
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3831.821
 • Email: nguyenhuuqui@cantho.edu.vn

qui ok.png

 


3. Chuyên viên

 • Họ và tên: Võ Thị Ngọc Thuỳ
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3831.821
 • Email: ngocthuy@cantho.edu.vn

_GDTX Thuy.jpg

 


4. Chuyên viên

 

 • Họ và tên: Trương Ngọc Thịnh
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3831.821
 • Email: truongngocthinh@cantho.edu.vn

thinhtx.jpg