PHÒNG THƯỜNG XUYÊN

 • Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học có trách nhiệm tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các mặt công tác giáo dục chuyên nghiệp, bổ túc văn hóa, xóa mù chữ, trung tâm học tập cộng đồng, đào tạo tại chức, đào tạo từ xa (bao gồm các trường lớp văn hóa ngoài giờ, ngoại ngữ, tin học ứng dụng, các lớp chuyên đề), đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Phòng Giáo dục Thường xuyên –Chuyên nghiệp có các nhiệm vụ chính:
 •  
  - Căn cứ hướng dẫn của Bộ và tình hình thực tế của thành phố, phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch nhằm phát triển và nâng cao chất lượng xóa mù chữ, giáo dục bổ túc văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, đào tạo tại chức. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, đào tạo tại chức.
   
  - Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện qui chế và các qui định quản lý các loại hình trường học, thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, hướng dẫn áp dụng những kiến thức đã học vào sản xuất và đời sống.
   
  - Chỉ đạo phong trào thi đua “ Hai tốt”, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, đúc kết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm về xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, đào tạo tại chức.
   
  - Thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra định kỳ hoặc đột xuất, thanh tra toàn diện hoặc chuyên đề đối với các phòng giáo dục và các cơ sở xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, đào tạo tại chức trực thuộc Sở.
   
  -Tổ chức việc phối hợp với các phòng ban Sở, các ngành, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế xã hội, các nhà tài trợ, gia đình có liên quan để tham gia công tác xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, đào tạo tại chức.
   
  - Tổ chức sơ kết tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo toàn diện hoặc chuyên đề về xóa mù chữ, giáo dục bổ túc, đào tạo tại chức, đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên kịp thời.
   
  - Căn cứ hướng dẫn quy hoạch tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiện cứu đề xuất các chủ trương, biện pháp phát triển Giáo dục Chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện qui hoạch, kế hoạch dài hạn hằng năm về đào tạo, bối dưỡng cán bộ, giáo viên.
   
  - Hướng dẫn, chỉ đạo các trường chuyên nghiệp của địa phương thực hiện mục tiêu và phương thức đào tạo các điều lệ, qui chế, nhiệm vụ năm học, chương trình và nội dung giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giúp Ủy ban Nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm, chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.
   
  - Quản lý thống nhất công tác tuyển sinh trong nước và ngoài nước (học nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học, trên và sau đại học) theo quy chế và phân cấp của nhà nước.
   
  - Phối hợp việc ký hợp đồng thực tập, kiến tập giữa các trường chuyên nghiệp đối với các trường phổ thông và các đơn vị sản xuất có liên quan đến mục tiêu đào tạo.
   
  - Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác thi, công nhận tốt nghiệp theo qui chế và phân cấp Nhà nước trong khối các trường sư phạm, chuyên nghiệp.
   
  - Quản lý việc cấp pháp văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, ngoại ngữ, tin học.
   
  - Chỉ đạo các trường chuyên nghiệp tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua hai tốt, trật tự an toàn trường học, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh.
   
  -Tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên; hướng dẫn và kiểm tra các phòng giáo dục, các trường phổ thông trung học, trường sư phạm, chuyên nghiệp và đơn vị trực thuộc Sở về công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo dục và đào tạo.
   
  - Tổ chức sơ kết tổng kết, hướng dẫn áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác Giáo dục Chuyên nghiệp-Đào tạo Bồi dưỡng giáo viên./.
 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: phonggdcn.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3831.821