PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

 • I. Chức năng: Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Cần Thơ    
 • II. Nhiệm vụ

  1. Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn của giáo dục mầm non về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   

  2. Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Giúp Giám đốc Sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   

  3. Phối hợp với Phòng Pháp chế giúp Giám đốc tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non; tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non đã ban hành; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật. 

   

  4. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các phòng giáo dục và đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non theo quy định; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình về giáo dục mầm non và tham mưu với Giám đốc biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non.    

   

  5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.

   

  6. Phối hợp với Văn phòng Sở:

   

  a) Tổ chức phổ biến, ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục mầm non; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.

   

  b) Tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng. Đồng thời huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục mầm non.

   

  7. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân thành phố. 

   

  8. Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và đội ngũ quản lý giáo dục mầm non. 

   

  9. Tổ chức, thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên theo từng năm học cho đội ngũ quản lý và giáo viên mầm non. Phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác quy hoạch đội ngũ quản lý, giáo viên mầm non của các phòng giáo dục và đào tạo. 

   

  10. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.

   

  11. Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non.

   

  12. Phối hợp với các Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên và các đơn vị có liên quan tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các hoạt động có liên quan đến giáo dục thể chất, y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các trường tổ chức bán trú; xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực trong các cơ sở giáo dục mầm non.

   

  13. Tham mưu với Giám đốc trong việc phối hợp với ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non theo phân cấp. 

   

  14. Phối hợp với các tổ chức, các phòng thuộc Sở giúp Giám đốc quản lý các hoạt động có liên quan lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

   

  15. Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời, đúng quy định tài chính.

   

  16. Trưởng phòng Giáo dục Mầm non được thừa lệnh Giám đốc ký thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối mầm non về công tác giáo dục mầm non đến các đơn vị có liên quan.

 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: phonggdmn.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3830.894