PHÒNG CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

 

 

1. Trưởng phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Nhân
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3734.765
 • Email: huunhan@cantho.edu.vn

_Khao thi Thanh.jpg


 

2. Phó Trưởng phòng

 • Họ và tên: Tiêu Thanh Phượng
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3734.765
 • Email: tieuthanhphuong71@gmail.com

 


3. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Hồ Ái Vy
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ Triết học
 • Số điện thoại: 
 • Email: nguyenhoaivy@cantho.edu.vn

 


4. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Mộng
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ QLGD
 • Số điện thoại: 0292.3734.765
 • Email: nguyenthanhmong@cantho.edu.vn

7f52991156b7a5e9fca6(2).jpg

 

 

5. Chuyên viên

 • Họ và tên: Huỳnh Chí Bằng
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3734.765
 • Email: hcbangvt@gmail.com

bang.png