Tuesday, 25/06/2019 - 19:08|
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 (TỪ NGÀY 24/6/2019 ĐẾN NGÀY 27/6/2019)
1. Giám đốc Trần Hồng Thắm
Điện thoại: 0292.3830.753
Email: hongtham@cantho.edu.vn
Trần Hồng Thắm
2. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hồng
Điện thoại: 0292.3830.753
Email: nghongct@gmail.com; nghongct@cantho.edu.vn
Nguyễn Văn Hồng
3. Phó Giám đốc Võ Minh Lợi
Điện thoại: 0292.3830.753
Email: vominhloi@cantho.edu.vn
Võ Minh Lợi