Tuesday, 17/05/2022 - 15:00|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
1. Giám đốc ThS. Trần Thanh Bình
Điện thoại: 0292.3830.451
Email: tranthanhbinh@cantho.gov.vn
ThS. Trần Thanh Bình
2. Phó Giám đốc TS. Nguyễn Phúc Tăng
Điện thoại: 0292.3830.451
Email: nguyenphuctang@cantho.edu.vn
TS. Nguyễn Phúc Tăng
3. Phó Giám đốc TS. Nguyễn Văn Hồng
Điện thoại: 0292.3830.451
Email: nghongct@cantho.edu.vn
TS. Nguyễn Văn Hồng