ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ

 


Bí thư: Trần Thanh Bình


Phó bí thư: Nguyễn Phúc Tăng

 


DANH SÁCH ỦY VIÊN

1. Nguyễn Thị Phú Quý
2. Trần Thanh Chánh
3. Lê Kim Hiếu
4. Nguyễn Ngọc Huệ
5. Lê Thanh Long
6. Tô Thị Hồng Ngân
7. Nguyễn Thị Thúy Oanh