CÔNG ĐOÀN NGÀNH

 

Chủ tịch công đoàn: Lý Hồng Ngọc

 


 

 

Phó Chủ tịch công đoàn: