CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN

 

Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Phú Quý


 

 

Phó Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Văn Liếng