Kế hoạch 3232 về việc tổ chức Cuộc thi Sản phẩm cải tiến và Hội nghị tổng kết 3 năm triển khai thực hiện PPGDHĐ theo Dự án Windy mở rộng giai đoạn 2017-2019