PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

NĂM HỌC 2019-2020

 

I. Chức năng của phòng Giáo dục Trung học

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

II. Nhiệm vụ chung của các thành viên

1. Phó Trưởng phòng Nguyễn Hữu Nghĩa

1.1. Quản lý, điều hành Phòng Giáo dục Trung học.

1.2. Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn của giáo dục trung học về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức phổ biến, ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục trung học; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về giáo dục trung học.

1.4. Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ:

            - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và đội ngũ quản lý giáo dục trung học. 

            - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác quy hoạch đội ngũ quản lý, giáo viên trung học.

            - Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh trung học.

1.6. Phối hợp các tổ chức, các phòng thuộc Sở và các đơn vị có liên quan:

- Tổ chức thẩm định các điều kiện để Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú theo thẩm quyền (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài).

- Thẩm định điều kiện theo quy định trình Giám đốc quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú theo thẩm quyền (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài).

- Quản lý các hoạt động có liên quan lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

1.7. Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời, đúng quy định tài chính.

1.8. Thừa lệnh Giám đốc ký thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối trung học về công tác giáo dục trung học đến các đơn vị có liên quan; xác nhận chuyển trường cho học sinh của các trường công lập trực thuộc.

            1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

2. Phó Trưởng phòng Nguyễn Ngọc An

2.1. Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Giúp Giám đốc Sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            2.2. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục trung học theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân thành phố.

            2.3. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; hướng dẫn, chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công tác thi, công tác cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ ở giáo dục trung học. Phối hợp với thanh tra của Sở để thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục trung học.

            2.4. Tham mưu với Giám đốc trong việc phối hợp với ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

            2.5. Phối hợp với các phòng ban khác giúp Giám đốc tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học; tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học đã ban hành; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục trung học theo quy định của pháp luật.

            2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở, lãnh đạo phụ trách phòng phân công.

3. Phó Trưởng phòng Huỳnh Thanh Lộc

3.1. Phối hợp với các phòng thuộc Sở giúp Giám đốc quản lý các hoạt động có liên quan lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

3.2. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, toàn diện, chuyên đề đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố. Đánh giá tình hình về giáo dục trung học và tham mưu với Giám đốc về biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học.   

3.3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học.

3.4. Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình  có liên quan đến giáo dục trung học.

3.5. Phối hợp với Phòng CTTT và các đơn vị có liên quan tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ và giáo dục học sinh; các hoạt động có liên quan đến giáo dục thể chất, y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các trường tổ chức bán trú; xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực trong các cơ sở giáo dục trung học.

            3.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở, lãnh đạo phụ trách phòng phân công.

4. Chuyên viên phụ trách

4.1. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị; theo dõi nắm diễn biến tư tưởng của giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý; kịp thời báo cáo lãnh đạo để có biện pháp giáo dục, uốn nắn những trường hợp lệch lạc về quan điểm, tư tưởng.

4.2. Phụ trách môn học, địa bàn giáo dục theo phân công.

4.3. Tham mưu lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng và theo dõi tổng hợp kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, thống kê, xây dựng báo cáo, kiểm tra, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cấp trung học; phổ cập THCS.

4.4. Đối với mỗi lĩnh vực phụ trách, chuyên viên tập hợp các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả.

4.5. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, tổng hợp kết quả, rút kinh nghiệm khi thực hiện kế hoạch và lưu hồ sơ cho từng nhiệm vụ.

4.6. Phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp, các phòng ban, các đơn vị trong các hoạt động.

4.7. Chủ động, sáng tạo đề xuất các giải pháp giáo dục Shọc sinh, phát triển chất lượng giáo dục trung học.

4.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

III. Nhiệm vụ cụ thể (xem chi tiết: Nhiem vu cu the tung thanh vien.doc)

Nhiệm vụ của chuyên viên phụ trách:

- Tập hợp các văn bản chỉ đạo của Sở, Bộ liên quan đến nhiệm vụ. Các văn bản phải được đóng thành tập tài liệu.

- Lập kế hoạch hoạt động chi tiết và tham mưu cho lãnh đạo phòng phụ trách triển khai đến cơ sở giáo dục để thực hiện.

- Thực hiện đầy đủ công tác lưu trữ; thống kê số liệu liên quan đến nhiệm vụ được phân công; cung cấp hình ảnh, video về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách cho chuyên viên phụ trách lưu trữ hình ảnh, tư liệu của Phòng; viết báo cáo về việc thực hiện mỗi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ của chuyên viên phối hợp:

- Hỗ trợ đồng chí phụ trách chính tập hợp các văn bản chỉ đạo của Sở, Bộ liên quan đến nhiệm vụ.

- Hỗ trợ chuyên viên phụ trách công việc, sẵn sàng thay thế khi chuyên viên này không thể thực hiện nhiệm vụ được phân công (công tác, bận việc đột xuất…).

Nhiệm vụ phụ trách địa bàn: Thống kê các số liệu cần thiết (số trường, số lớp, số học sinh, số giáo viên, CBQL,…); theo dõi chất lượng giáo dục ít nhất 02 năm (mũi nhọn, đại trà), tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt chuyên môn, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, việc chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT mới,…

Lưu ý: Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu trên, khi cần thiết, các chuyên viên thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Sở.

Cần Thơ, ngày 06 tháng 9 năm 2019

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nghĩa