CV 1372/SGDĐT-GDTX tổ chức BDTX năm 2017 cho CBQL, GV cấp tiểu học