CV 2578/VPUB-NC liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố