Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ