KH 27/KH-SGDĐT về việc tổ chức đánh giá nội bộ năm 2018