CV 1358/SGDĐT-CTTT hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết 15/6 và phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”