KH 601/KH-SGDĐT công tác thi đua, khen thưởng năm 2018