Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục

  • 2919/CT-BGDĐT
  • Bộ GD&ĐT
  • Chỉ thị
  • GD&ĐT
  • Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ
  • 2018-09-25
  • Click vào đây để tải về