CV 3253 /SGDĐT-VP về việc chủ động ứng phó với Bão số 16 (Tembin)