CV 962/SGDĐT-TCCB ủy quyền của Giám đốc trong thời gian đi công tác

  • 962/SGDĐT-TCCB
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ
  • Công văn
  • Tổ chức cán bộ
  • Giám đốc Trần Hồng Thắm
  • 2018-04-16
  • Click vào đây để tải về