KH 467/KH-SGDĐT Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018 trong ngành giáo dục và đào tạo của thành phố

  • 467/KH-SGDĐT
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ
  • Kế hoạch
  • Chính trị, tư tưởng - HSSV
  • Phó Giám đốc Võ Minh Lợi
  • 2018-02-28
  • Click vào đây để tải về